با گسترش شهرها، به ویژه کلان شهرهای دنیا، سخن گفتن از تأمین غذا برای جمعیت های میلیونی، با قیمتی که برای همه اقشار جامعه قابل دسترس باشد، الزاماً کشاورزی در حومه و درون محدوده شهرها را نیز در بر می گیرد. اما آیا واقعاً می توان در شهرها کشاورزی کرد؟ به چه شکل؟ توسط چه کسانی؟ چگونه؟