برخلاف ظاهر ساختمان های اداری که ساده و رسمی است، وزارت کشاورزی روسیه دارای نمایی فوق العاده زیباست. این نمای زیبا توانسته است به خوبی نمودار این وزارتخانه باشد.