کشاورزی

اشتراک گذاشته شده با :

اصلاحات ارضی

کشاورزی قبل و بعد انقلاب در میزگرد ظهیری و حقوقی:…
مسعود یوسفی: اگر فرضیه اصلی این باشد که «خرده مالکی» بلای جان کشاورزی ایران است؛ مدیریت نادرست زیر بخش های مختلف یا فشار به منابع محدود آب و خاک در کجای این پازل به ظاهر متناقض قرار می گیرد؟ آیا تمام مشکلات موجود بخش کشاورزی، از پایین بودن سطح بهره وری تا نبود سازوکار مشخص برای بهره برداری از زمین های زراعی را باید به گردن مالکان زمین هایی انداخت که به سنت پدران خود وفادار نبودند و زمین خود را فروخته اند…

وزیر کشاورزی دولت موقت: به من می گفتند فئودال/ اص…
زهرا علی اکبری - یوسف فرهادی: در گیر و دار حضور دولت موقت، انقلابی ها بیش از هر چیز کشاورزی ایران را هدف قرار داده بودند. وزیر کشاورزی آن روزها اهمیتی به مراتب بیش از این روزها داشت. اتفاقا سکان وزارت کشاورزی در دولت موقت به محمدعلی ایزدی سپرده شده بود که می گفتند لیبرال و ملاک است و درد کارگر و کشاورز را درک نمی کند. در ۹ ماه حضور دولت موقت در سرنوشت سیاست ایران، وزارت کشاورزی روزهای عجیبی را تجربه کرد…