مسعود یوسفی: اگر فرضیه اصلی این باشد که «خرده مالکی» بلای جان کشاورزی ایران است؛ مدیریت نادرست زیر بخش های مختلف یا فشار به منابع محدود آب و خاک در کجای این پازل به ظاهر متناقض قرار می گیرد؟ آیا تمام مشکلات موجود بخش کشاورزی، از پایین بودن سطح بهره وری تا نبود سازوکار مشخص برای بهره برداری از زمین های زراعی را باید به گردن مالکان زمین هایی انداخت که به سنت پدران خود وفادار نبودند و زمین خود را فروخته اند…