زهرا علی اکبری - یوسف فرهادی: در گیر و دار حضور دولت موقت، انقلابی ها بیش از هر چیز کشاورزی ایران را هدف قرار داده بودند. وزیر کشاورزی آن روزها اهمیتی به مراتب بیش از این روزها داشت. اتفاقا سکان وزارت کشاورزی در دولت موقت به محمدعلی ایزدی سپرده شده بود که می گفتند لیبرال و ملاک است و درد کارگر و کشاورز را درک نمی کند. در ۹ ماه حضور دولت موقت در سرنوشت سیاست ایران، وزارت کشاورزی روزهای عجیبی را تجربه کرد…