بدون شک کشاورزی را باید مهمترین صنعت و یا یکی از مهمترین صنایع جهان به شمار آورد که تا اندک زمانی پیش از این به صورت سنتی مدیریت می شد. اکنون ربات ها در حال ایجاد دگرگونی در این عرصه هستند.در سال های اخیر و همزمان با توسعه فناوری های رباتیک، نسل جدیدی…